תנאי שימוש
דף הבית  - 
תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

1.      כללי

1.1.  אתר אינטרנט זה [dandasha.co.il] (להלן: "האתר"), הינו אתר המשמש כחנות וירטואלית למכירת פריטי יד שניה. האתר הינו בבעלות קבוצת שכולו טוב, ע"ר 580440055 (להלן: "העמותה") ומופעל על ידי העמותה /או על ידי מי מטעמה.

1.2.  כל שימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל שימוש במידע המוצג באתר ו/או במקורות מידע אחרים המקושרים לאתר (להלן: "הקישורים"), וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות האתר (להלן: "השימוש באתר"), הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן ובהתאם למדיניות הפרטיות [מדיניות פרטיות].

1.3.  החברה רשאית, מעת לעת, ושומרת לעצמה את הזכות, להתאים, לשנות, להגביל, להפסיק, או להחליף את האתר ו/או תנאי שימוש אלו, בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. באחריותך לעיין בתנאי שימוש אלו על בסיס קבוע כדי להתעדכן בכל התאמה, הגבלה, שינוי או החלפה שיבוצעו בהם. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או בגין תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.4.  מטעמי נוחות תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון נקבה בלבד, אולם הם מתייחסים לשני המינים.

1.5.   תנאי שימוש אלה בצירוף מדיניות הפרטיות [מדיניות פרטיות] מהווים הסכם מחייב בין המשתמשת לבין העמותה (להלן: "תנאי השימוש").

לאור האמור לעיל, בטרם עשיית שימוש, מכל מין וסוג שהוא באתר, על המשתמשת לקרוא תנאי השימוש ולהסכים להם. במידה ואינך מקבלת תנאי (אחד או יותר) מתנאי השימוש, הינך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר זה.

1.6.  עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצדך כי קראת הוראות תנאי השימוש ו/או את המידע הרלוונטי בדף באתר בו הנך נמצאת, וכי והסכמת להם ללא כל סייג.

2.      השימוש באתר

2.1.  חל איסור מוחלט להעתיק או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר, לכל מטרה שהיא, שאיננה שימוש אישי. שימוש שאינו ראוי ו/או אינו חוקי באתר ובתכניו ו/או שימוש באתר ובתכניו בניגוד להוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, או לפי כל דין, מהווה הפרה של תנאי השימוש. העמותה תהא רשאית לסרב להעניק לך גישה לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד בלעדי העומד לרשות החברה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא, מתנאי שימוש אלה.

2.2.  השימוש באתר ייעשה על אחריותה הבלעדית והמלאה של המשתמשת.

2.3.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמשת מצהירה ומתחייבת כלפי העמותה כדלקמן: (1) תעניק לעמותה את כל הזכויות, הרישיונות וההסכמות, לרבות ומבלי לגרוע, ביחס לכל תוכן המועלה על ידה; (2) לא תעשה או תורה לאחרים לעשות כל שימוש באתר באופן אסור, לא חוקי, מזיק או פוגעני; (3) לא תשלח או תאפשר שליחת פרסומת, דואר-זבל (ספאם), תוכן לא ראוי, לא מדויק, מטעה, מרמה, משמיץ, מוציא דיבה, מעליב, פוגעני, מאיים, מתעלל, ו/או כל תוכן אחר שאינו חוקי ו/או פוגע בזכויות קניין של צד ג' ו/או בזכות לפרטיות של צד ג'; (4) לא תעתיק, תשכלל, תעדכן, תתאים, תתרגם, תפעל בשיטה של הנדסה הפוכה (Reverse Engineer), דקומפילציה, תפרק תרכיב מחדש (למעט על פי חוקים המאפשרים זאת באופן ספציפי), תערוך ניסיונות על מנת לגלות את קוד המקור של האתר ו/או כל תוכנה אחרת הקיימת באתר ו/או תיצור עבודה נגזרת של כל אחד מהנזכרים לעיל; (5) לא תיצור זהויות שקריות, זהויות מרובות, חשבונות משתמשים מרובים, תיצור חשבון בשם מישהו/מישהי שאינו המשתמשת (6) לא תעתיק את האתר או חלקים ממנו בתוך מסגרת של אתר אחר; (7) מבינה ומסכימה כי לחיצה על לשונית/כפתור "השלמת הזמנה" וקבלת דוא"ל בדבר קליטת פרטי ההזמנה אינה מהווה אישור הרכישה (כהגדרת מונח זה מטה) אלא מהווה הצעת רכישה (כהגדרת מונח זה מטה) בלבד.

2.4.  המשתמשת מסכימה להגן ולשפות את העמותה ואו מי מטעמה מכל הפסד, הוצאות, טענות, תביעות, נזקים (לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות מומחים, וכל הוצאות אחרות בגין התדיינות משפטית) הנובעות ו/ו הקשורות ל: (1) שימושה באתר; (2) טענות של צד ג' באשר לחומר המועלה על ידי המשתמשת; (3) הפרה של תנאי שימוש אלו.

3.      אופן רכישת מוצרים באתר

3.1.  העמותה תהא רשאית לפרסם באתר, מעת לעת, מוצרים מסוגים שונים, הכוללים בין היתר, בגדי יד שנייה, אקססוריז לרבות תיקים, נעליים, כובעים וכיו"ב (להלן: "המוצר/ים").

3.2.  ככל והנך מעוניינת לרכוש מהעמותה מוצר תהיי רשאית להציע לעמותה למכור לך את המוצר (להלן: "הצעת רכישה"), והכל בהתאם לתנאי המכירה שלו, כמפורט בדף המוצר ובהוראות תנאי שימוש אלה. לתשומת לבך כי קליטת פרטי הצעת הרכישה אינה מהווה התחייבות העמותה לספק את המוצרים שהוזמנו בהצעת הרכישה אלא מעיד על קליטת הצעת הרכישה בלבד באתר העמותה.

3.3.  העמותה תשיב לך תוך זמן סביר באמצעות הודעת דוא"ל אם היא מקבלת או דוחה את הצעת הרכישה, והכל בהתאם ובכפוף לזמינות המוצרים במלאי ולאמור בתנאי שימוש אלה. ככל והעמותה תסכים לקבל את הצעת הרכישה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להצלחת גביית מלוא התמורה בגינה העמותה תשלח לך, באמצעות דוא"ל שסיפקת באתר, סיכום של פרטי הרכישה בצירוף קבלה (להלן: "אישור הרכישה"). העמותה תספק לך את המוצרים, באמצעות חברת שליחויות, וזאת, ככל הניתן, תוך 5 ימי עסקים מאישור הרכישה, והכל בהתאם ובכפוף הן למדיניות המשלוחים של העמותה [מדיניות משלוחים] והן למדיניות המשלוחים של חברת השליחויות.

3.4.  יובהר כי רק לאחר קבלת אישור הרכישה בדוא"ל תושלם העסקה בדבר רכישת המוצר.

3.5.  לאחר קבלת אישור הרכישה בדוא"ל מהעמותה, העסקה איננה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף למדיניות ביטול עסקה [מדיניות החזרות וביטולים] של העמותה.

4.         אופן התשלום

4.1.  השירותים הניתנים באתר כרוכים בתשלום. התשלום באתר הינו באמצעות כרטיס אשראי או פייפל או בהזמנה טלפונית, ככל שמשתמשת תפנה בדוא"ל לעמותה. יובהר כי גם בהזמנה טלפונית, הצעת הרכישה תושלם רק לאחר קבלת אישור הרכישה בדוא"ל.  

4.2.  תשלום עבור כל מוצר יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחירו של המוצר, מע"מ על פי דין ותוספת דמי משלוח[BL1] , ככל שיהיו, כמפורט במדיניות המשלוחים [מדיניות משלוחים]. למען הסר ספק, יובהר כי המחיר אשר מופיע באתר איננו מחייב והמחיר הקובע הינו המחיר שיוצג באישור הרכישה כפי שיישלח בדוא"ל על ידי העמותה. יובהר כי זכותה של העמותה לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם המשתמשת, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.      פרטיות ואבטחת מידע

5.1.  העמותה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע אודותייך (להלן: "המידע"). האתר מאובטח באמצעים אבטחה מקובלים. יחד עם זאת, תמיד קיים סיכון של חדירה למידע המצוי ברשת.

5.2.  ככל והנך משאירה פרטים באתר הנך מתחייבת להשאיר, אך ורק, פרטים אישיים שלך כשהם מלאים ונכונים. המידע שתמסרי יישמר במאגרי המידע של העמותה. מובהר בזאת כי אינך חייבת על פי דין למסור מידע אודותייך, אולם ללא מסירת המידע לעמותה לא תוכל העמותה לטפל כראוי בפנייתך.

5.3.  הנך מצהירה ומסכימה לכך כי מסירת המידע, הנתונים, פרטייך האישיים באתר נעשית על פי רצונך, החופשי והמלא, וכי עצם מסירת הנתונים על ידך, מהווה הסכמה מצידך להתיר לעמותה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידך, בכפוף להוראות כל דין. 

5.4.  העמותה תהא רשאית לשתף את המידע, כולו או חלקו, עם צדדים שלישיים, כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות [מדיניות פרטיות].

6.       הגבלת אחריות

6.1.  העמותה אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל תקלה ו/או בעיה, מכל סוג שהוא, שתגרם לך בעקבות ו/או כתוצאה מעשיית שימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בעיות תקשורת (קבועה או זמנית) ו/או תקלות תכנה ו/או בעיות חומרה ו/או וירוסים ו/או חדירה של תוכנות זדוניות או חדירה של כל תכנה אחרת שתמנע גישה ו/או שימוש באתר.

6.2.  אין באמור במידע המוצג באתר משום הצעה לכריתת הסכם בינך לבין העמותה ו/או כל גורם אחר.

6.3.  העמותה אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה, (ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים ו/או תוצאתיים), שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה ו/או כתוצאה מכל שימוש אחר באתר ו/או כתוצאה מאי יכולת להשתמש באתר.

6.4.  למרות שהעמותה עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, יתכן שבמידע המוצג באתר יהיו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. העמותה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב אי דיוקים אלה.

6.5.  יובהר, כי ככל ויופיעו באתר קישורים, לרבות קישור לאתר המופעל על ידי צד ג' כלשהוא, העמותה איננה אחראית ולא תישא בכל אחריות לתוכנם ולכל מידע המתפרסם בהם. אנא הפעילי שיקול דעתך בטרם כניסה לקישורים שאינך מכירה. יובהר כי העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לך כתוצאה משימוש בקישורים.

7.      קניין רוחני

7.1.       כל התכנים באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הקניין הרוחני באתר, הינם של העמותה ו/או של צד שלישי (שנתן לעמותה הרשאה).

7.2.       חל איסור על העתקה, הפצה, העברה, מכירה, השכרה, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך אחרת, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהעמותה.

8.       דין וסמכות שיפוט

8.1.       הנך מסכימה בזאת כי הדין החל על תנאי שימוש אלה ו/או על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לתנאי שימוש אלה, הינו אך ורק דינה של מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה מסורה לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו. 

 

עודכן לאחרונה ביום: יולי, 2022.